Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej

Loty bojowe i operacyjne

Niniejszy dział powstał, aby przedstawić wojnę z perspektywy najbardziej elementarnego "składnika" lotnictwa: pojedynczego żołnierza personelu latającego - pilota, obserwatora, radiotelegrafisty, strzelca, bombardiera czy radioobserwatora. Uznałem, że warto w formie pełnego zestawu lotów bojowych ukazać wysiłek bojowy poszczególnych lotników. Będę starał się sukcesywnie dodawać kolejne podstrony tak, aby zaprezentować przedstawicieli różnych specjalności lotniczych wszystkich polskich dywizjonów w czasie różnych lat wojny.

Na wyjaśnienie zasługuje, dlaczego poniższe wykazy obejmują przede wszystkim służbę w Polskich Siłach Powietrznych. Niestety, z uwagi na mocno zdekompletowane dokumenty, a także na sposób i systematykę ich prowadzenia, zasadniczo możliwe jest tworzenie kompletnych wykazów lotów jedynie dla żołnierzy polskiego lotnictwa sformowanego u boku Royal Air Force. Istnieją rzecz jasna zachowane dokumenty, które pozwalają na dokładne odtworzenie lotów niektórych lotników z września 1939 r. i z kampanii francuskiej w 1940 r., jednak dopiero w Wielkiej Brytanii zaczęto drobiazgowo odnotowywać dane dotyczące lotów. Tam też wprowadzono podział na loty bojowe i operacyjne.

 

 

Komentarza wymaga zawartość tabel na powyższych podstronach. Każda zawiera pięć rubryk. W pierwszej ("Nr") podano kolejny numer lotu bojowego wykonanego w Polskich Siłach Powietrznych. Loty operacyjne numerowane są osobno i oznaczone dodatkowo przez umieszczenie ° (znaku stopnia). W rubryce "Data" podano dokładny dzień wykonania lotu. Dla lotów nocnych na przełomie dwóch dni zastosowano zapis z ukośnikiem np. "14/15.04.1942" (odczytać to należy jako "noc z 14 na 15 kwietnia 1942 r."). Pod hasłem "Samolot" znajduje się typ maszyny wraz z literami kodowymi oraz oznaczeniem ewidencyjnym. W rubryce "Uwagi" podano charakter zadania (zwykle w języku angielskim - jako cytat z ORB, książki lotów lub ewidencji bojowej pilota). W kwadratowych nawiasach [ ] zamieszczono dodatkowe komentarze. W rubryce "Załoga" podano wszystkich lotników, biorących udział w zadaniu bojowym lub operacyjnym. Kolejność nazwisk w tabeli jest ściśle związana ze specjalnościami, a dokładniej obsadzanym w czasie lotu stanowiskiem. Typy samolotów i kolejność wypisywanych specjalności przedstawiono w tabeli poniżej.

Uwaga: w polskiej nomenklaturze mianem obserwatora określano zarówno lotnika noszącego brytyjską specjalność (Trade) obserwatora (Observer), jak i wprowadzoną potem specjalność nawigatora (Navigator).

Samolot
Załoga
Załoga (alternatywnie)
Hurricane, Spitfire, Mustang, Thunderbolt, P-40 pilot -
Defiant pilot
strzelec
-
Beaufighter pilot
radioobserwator
-
Mosquito pilot
radioobserwator
pilot
obserwator
Battle pilot
obserwator
strzelec-radiotelegrafista
-
Wellingtonpilot
obserwator
radiotelegrafista
strzelec przedni (bombardier)
strzelec tylny
pilot
drugi pilot
obserwator
radiotelegrafista
strzelec przedni
strzelec tylny
Halifax pilot
drugi pilot
obserwator
despatcher
radiotelegrafista
mechanik pokładowy
strzelec przedni
strzelec tylny
pilot
obserwator
bombardier
radiotelegrafista
mechanik pokładowy
strzelec przedni
strzelec tylny
Lancasterpilot
mechanik pokładowy
bombardier
obserwator
radiotelegrafista
strzelec przedni
strzelec tylny
pilot
drugi pilot
mechanik pokładowy
bombardier
obserwator
radiotelegrafista
strzelec przedni
strzelec tylny

Wojciech Zmyślony